Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i

Nizami Gəncəvi. Azərbaycanca yazdığı divan

Nizami Gəncəvinin azərbaycanca yazdığı lirik şeirlərdən ibarət divanı təsadüfən Misirin “Darül-kütub ” kitabxanasından tapılmışdır. Həmin şeirlərin uzun müddət XV əsr Türkiyə şairi Nizami Qaramanlıya aid olması fərz

ƏRZAQ MALLARI ƏMTƏƏŞÜNASLIĞININ NƏZƏRİ ƏSASLARI (Dərlik)

«Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları» dərsliyi AzərbaycanDövlət Iqtisad Universitetinin 32.02.00 – «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» iхtisasıüzrə təhsil alan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Nizami Gəncəvi "Sirlər xəzinəsi"

Tərcümə edənlər: Süleyman Rüstəm və Abbasəli Sarovlu RedaKtoru: Teymur Kərimli Ön sözün müəllifi: Nüşabə Araslı Çapa hazırlayanı: Azadə Rüstəmova İzahların müəllifi: Rüstəm Əliyev

Mir Cəlal. Publisistika (1926-1977)

Mir Cəlal. Publisistika (1926-1977) /Layih. rəh. Ə.Qarayev;elmi məsləh. N.Cəfərov; tərt. və elmi red. K.Tahirov; ön sözünmüəl. E.İmanbəyli; red. və çapa haz. Ə.İsmayilova, V.Həsənova.-Bakı, 2018.- 416 s.Milli Kitabxana Azərbaycan R