Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i
Ekologiya
22 May , 2018


      Azərbaycan  Respublikasında  həyata  keçirilən struktur islahatları çərçivəsində, ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan istifadənin ayrı-ayrı aspektləriilə məşğul olan və fəaliyyətlərində qismən   biri-birini təkrarlayan Dövlət Ekologiya və Təbii ehtiyatlardan İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, «Azərmeşə» İstehsalat Birliyi, Geologiya Komitəsi, «Azərbalıq» Dövlət Konserni və Dövlət Hidro meteorologiya Komitəsi ləğv edilmiş və onların bazasında Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin

     23 may 2001-ci il tarixli 485 saylı Fərmanı ilə Ekologiyavə Təbii  Sərvətlər  Nazirliyi yaradılmışdır.

     Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Əsasnaməsi Respublika Prezidentinin 18 sentyabr 2001-ci il tarixli 583 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

     Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti

    “Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu” Açıq Səhmdar Cəmiyəti

     1 saylı Lənkəran Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

    10 saylı Gəncə Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

   11 saylı İsmayıllı Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

   12 saylı Bərdə Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

   13 saylı Göranboy Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

   2 saylı Qazax Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

  3 saylı Şirvan Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

  4 saylı Xırdalan Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

  5 saylı Qusar Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsi

  6 saylı Göyçay Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsi

  7 saylı İmişli Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsi

   8 saylı Mingəçevir Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsi

  9 saylı Zaqatala Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

  Ağdam rayon Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi

  Azərbaycan Elmi-Tədqiqqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu

  Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti

 Bioloji Müxtəlifliyin qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamenti

 Fizuli Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi

 Fövqəladə Hallar üzrə Tədbirlər Mərkəzi

 Hidrometrologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 İxtisaslaşdırma və İxtisasartırma İnstitutu

Kompleks Hidrometereoloji və Ekoloji Tədqiqat Elm Mərkəzi

Layihələndirmə Mərkəzi

Meşəçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Meşələrin İnkişafı Departamenti

Metrologiya və Standartlaşdırma Mərkəzi

Mineral Xammal Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Qubadlı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi

Şuşa Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi

Təbii Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi

Zəngilan Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi

Təbii sərvətlərin öyrənilməsi, onlardan istifadə edilməsi, bərpası və mühafizəsi və bu sahədə ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması üzrə dövlət siyasətini hayata keçirmək;

Daxili suların və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suların bioloji sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, onların qorunması və artırılması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək;

Azərbaycan Respublikasında yerin təkinin geoloji öyrənilməsi, mühafizəsi və mineral xammal ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək;

Meşələrin istifadəsi, bərpası, yaradılması, mühafizəsi və meşə təsərrüfatı fəaliyyətinin artırılması sahəsində dövlət proqramlarını müvafiq qaydada hazırlamaq və həyata keçirmək;

Ekologiya, təbiətdən istifadə, geologiya və faydalı qazıntılar üzrə müvafiq milli fəaliyyət proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək;

Öz səlahiyyətləri daxilində su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzrə dövlət proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək;

Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlam ekoloji mühitdə yaşamaq hüququnu təmin etmək üçün ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi sahəsində dövlət idarəçiliyini həyata keçirmək;

Hidrometeorologiya xidmətini təşkil etmək, hidrometereoloji müşahidələrin aparılmasını, proqnozlar hazırlanmasını və məlumatların yayılmasını təmin etmək;

Təbii ehtiyatların, faydalı qazıntıların, bitki örtüyü, flora, fauna, su və enerji mənbələrinin istifadə olunması prosesində ekoloji təhlükəsizliyin gözlənilməsi, ekoloji baxımdan torpağın bərpası və mühafizəsi, habelə atmosfer havasının mühafizəsi sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

Öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq beynəlxalq öhdəliklərin həyata keçirilməsini təmin etmək və bu sahədə digər orqanların fəaliyyətini əlaqələndirmək;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə Nazirliyə həvalə edilmiş digər vəzifələri həyata keçirmək.

Nazirliyin funksiyaları

Nazirlik aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir

   Ekoloji təhlükəsizlik və təbii sərvətlərin mühafizəsi sahəsində ümumi tədbirləri və əsas istiqamətləri müəyyən edir;

  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verir;

  Ekoloji təhlükəsizliyi təmin edir, təbii ekoloji sistemlərə təsərrüfat və digər fəaliyyət nəticəsində dəyə biləcək zərərin qarşısını almaq üçün tədbirlər görür;

  Öz səlahiyyətləri daxilində mineral xammal bazasından və yer təkindən səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət edir;

  Ölkənin daxili sularının və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suların bioloji məhsuldarlığının artırılmasına dair kompleks tədbirlər hazırlayır və suların bioloji sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasına və onların bioloji müxtəlifliyinin qorunmasına nəzarət edir;

  Ölkənin faunasının və suyun bioloji sərvətlərinin istifadə edilməsi sahəsində sosial-iqtisadi və elmi-texniki inkişafın əlaqələndirilməsi, kompleks təhlilin aparılması və əsas istiqamətləri üzrə müəyyən edilmiş qaydada qısa müddətli və uzun müddətli proqnozların işlənməsini təmin edir;

   Ölkənin fauna və suyun bioloji sərvətləri ehtiyatlarının mühafizəsi, bərpası və artırılması sahəsində fəaliyyəti təşkil edir və buna nəzarət edir;

  Ətraf mühit üzrə informasiya fondunu genişləndirir və məqsədyönlü istifadəsini təmin edir;

  Təbii sərvətlərdən istifadə, təbiəti mühafizə, ekoloji təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarına daxil edilən layihələri hazırlayır;

  Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən istifadə olunması üçün investisiyalar cəlb edilməsi sahəsində öz səlahiyyətləri daxilində məqsədyönlü tədbirlər görür və investisiyaların təyinatı üzrə istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirir;

  Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə sahəsində beynəlxalq öhdəliklərinin icrasını təşkil edir və bu sahədə digər orqanların işini əlaqələndirir, habelə beynəlxalq layihə və proqramlarda iştirak edir;

  Ətraf mühitə çirkləndirici maddələrin atılmasına görə nəzərdə tutulmuş ödəniş normativlərini hazırlayır və tətbiq edir;

  Sistemləşdirilmiş geoloji tədqiqatları (regional, geoloji xəritəalma, geofiziki, hidrogeoloji, mühəndis-geoloji, geoekoloji tədqiqatları) aparır, yerin dərinlik quruluşunu, seysmohidrogeodinamik şəraiti və digər təbii hadisələri öyrənir;

  Fövqəladə ekoloji və geoloji şəraiti, ekoloji və geoloji fəlakət zonalarını müəyyən edir və bu sahədə müvafiq dövlət tədbirlərini həyata keçirir;

  Hidrometeoroloji və digər geofiziki proseslərdən əhaliyə və iqtisadiyyata dəyə biləcək mümkün ziyanın azaldılması və tənzimlənməsi məqsədi ilə bu proseslərə aktiv təsir işlərini təşkil edir və aparır;

  Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, yer təkinin bütün istifadəçilərinin yer təkindən istifadə edilməsinə dair müəyyən edilmiş qaydalara, qanunvericiliyin tələblərinə, standartlara, normalara əməl edilməsinə nəzarət edir;

   Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq ölkə ərazisində geoloji-kəşfiyyat işlərini yerinə yetirən bütün müəssisə və təşkilatların hesabatları əsasında kəşf edilmiş faydalı qazıntı ehtiyatlarını və proqnoz ehtiyatlarını  qeydiyyata alır və faydalı qazıntı ehtiyatlarının vahid dövlət balansını tərtib edir və aparır;

  Ekzogen geoloji proseslərə məruz qalmış torpaqlarda mühəndis texniki və kənd təsərrüfatı işlərinin aparılmasına rəy verir;

  Geoloji kəşfiyyat istehsalı işlərinin bütün növlərinin ekspertizasını təşkil edir və layihə smeta sənədlərini təsdiq edir;

   Rayon planlaşdırılmasının sxem və layihələrinin, şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin baş plan və məhəlli planlaşdırma layihələrinin, sənaye qovşaqlarının, kurort və istirahət zonalarının, seysmik mikrorayonlaşdırma və mühafizə zonalarının, ərazi və yaşayış məntəqələrinin təhlükəli geoloji və digər analoji proseslərdən müdafiəsi qaydalarını hazırlayır və təsdiq edir;

   Öz səlahiyyətləri daxilində Kür, Araz çaylarının hövzələri, habelə Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi üzrə məlumatların təhlili əsasında su təsərrüfatı balanslarını, su ehtiyatlarından kompleks istifadənin və onların mühafizəsinin perspektiv sxemlərini hazırlayır və onların həyata keçirilməsinə nəzarət edir;

   Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin su mühafizə zonasının, sahil mühafizə zolağının ölçülərini, sərhədlərini və istifadəsi rejimini müəyyən edir;

  Su çıxarmaq üçün istismar quyularının qazılması və yeraltı sulardan istifadə qaydalarını, o cümlədən ekoloji tələblərə uyğun olaraq yeraltı və yerüstü təbii suların istifadəçilərə verilməsi, istifadəçilərdən geri qəbul edilməsi və təkrar istifadəyə verilməsi qaydalarını və şərtlərini müəyyən edir və buna nəzarət edir;

  Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsulların istehsalını, istifadəsini, onların idxalını və ixracını, saxlanılmasını və zərərsizləşdirilməsini tənzimləyir və buna nəzarət edir;

  Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının təbii sərvətlərə olan ehtiyacının ödənilməsinə, ətraf mühitin mühafizəsi və sağlamlaşdırılmasının təmin edilməsinə, meşələrin mühityaradıcı, su mühafizəsi və digər təbii faydalı xüsusiyyətlərinin, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin, təbiət abidələrinin, komplekslərin və obyektlərin bioloji müxtəlifliyinin qorunub saxlanılmasına istiqamətlənmiş tədbirləri hazırlayır və həyata keçirir, təbiət abidələrinin siyahısını tərtib edir və onlardan istifadə qaydalarını müəyyən edir;

   Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı, o cümlədən radioaktivlik, hidrometereoloji proses və hadisələrə fəal təsiri həyata keçirir.

   Təbiəti mühafizə və təbiətdən istifadə sahəsində ekoloji normaları və standartları müəyyənləşdirir, təbii mühit obyektlərinin çirklənməsinə nəzarət sahəsində metodoloji rəhbərliyi həyata keçirir;

    Ekzogen geoloji proseslərə məruz qalmış, təbii ehtiyatların hər hansı növlərinin istehsalı və ya istifadəsi nəticəsində dövriyyədən çıxmış torpaqların, ekoloji cəhətdən çirklənmiş və ya yararsız hala salınmış çayların və su axarların, göllərin, sututarların və digər təbii ehtiyatların regionun ekoloji tarazlığını təmin edən vəziyyətə gətirilməsi, yaxud bərpa edilməsi məqsədi ilə mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq xarici və yerli şirkət və təşkilatlarla qanunvericiliyə uyğun əməkdaşlıq edir, müqavilələr bağlayır və investisiyalar cəlb edir;

   Meşə təsərrüfatı və ovçuluq işlərinin aparılmasını təşkil edir, müvafiq təşkilatlarla razılaşdırmaqla ov aparılması qaydalarını və müddətlərini müəyyən edir və ona nəzarət edir, ov aparılması üçün vətəndaşlara icazə verilməsini təmin edir;

   Meşə və kənd təsərrüfatı sahələrinin, qiymətli təbii lantşaftların, habelə meşələrin suqoruyucu, sutəmizləyici, torpaqqoruyucu, rekreasiya və digər faydalı təbii xassələrinin (mühafizə funksiyalarının) saxlanılmasını təmin edir, meşə ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, yenidən bərpası, təkrar istehsalı və meşə təsərrüfatının daha da səmərəli aparılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirir, onların yanğınlardan, dağıntılardan, zərərvericilərdən və xəstəliklərdən qorunmasını təmin edir;

   Ölkədə qoruq işinə rəhbərlik edir və yeger xidmətini təşkil edir;

   Qoruqlara və digər xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə və obyektlərinə bitişik sahələrdə mövcud qanunvericiliyə uyğun mühafizə zonaları yaradır və bu zonalardan istifadə qaydalarını müəyyən edir və ona nəzarəti həyata keçirir;

   Milli parkların, təbiət abidələrinin, digər xüsusi mühafizə olunan ərazilərin və təbii obyektlərin yaradılmasına dair təklifləri hazırlayıb müəyyən edilmiş qaydada təqdim edir, bu ərazilərin idarə edilməsini və bu ərazilərdə ekologiya və təbii sərvətlər haqqında qanunvericiliyin həyata keçirilməsinə nəzarəti həyata keçirir;

  Meşə bitkiləri toxumçuluğunun inkişafını təmin edir;

   Qanunvericiliyə uyğun olaraq meşədən istifadəyə icazə sənədlərini hazırlayır və verir, meşəbərpa sənədlərinin nümunələrini, onların qeydiyyatı, saxlanması, doldurulması və meşə istifadəçilərinə verilməsi qaydalarını müəyyən edir və buna nəzarət edir;

    İstifadəsi məhdudlaşdırılmış xüsusi mühafizə olunan meşə sahələrinin siyahısını müəyyən edir;

   İkinci dərəcəli meşə sərvətlərinin və kök üstündə buraxılan oduncaqların müəyyən olunmuş qaydada məcburi sertifikatlaşdırılmasını təşkil edir;

   Azərbaycan Respublikasının «Qırmızı kitabı»na daxil edilmiş, nadir və nəsli kəsilməkdə olan, habelə alınıb-satılması qadağan edilən və ya mühafizəsi beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən heyvan və bitki növlərinin mühafizəsi haqqında normaları, qaydaları hazırlayır, flora və fauna növlərinin «Qırmızı kitab»a daxil edilməsini tənzimləyir;

   Nadir və nəsli kəsilməkdə olan, Azərbaycan Respublikasının «Qırmızı kitab»ına düşən və müxtəlif beynəlxalq sənədlərlə mühafizə olunan heyvan və bitki növlərinin beynəlxalq ticarətini tənzimləyir və bu növlərin idxal, ixrac və təkrar ixracına ölkə və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun icazə verir;

    Faunanın, o cümlədən suyun bioloji sərvətlərinin həyat fəaliyyəti məhsullarının əldə edilməsi qaydalarını hazırlayır və ona riayət edilməsinə nəzarət edir;

    Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisələr, təşkilatlar və idarələr arasında suyun bioloji sərvətlərinin kvota bölgüsü qaydalarını müəyyən edir, bu qaydalara riayət olunmasına nəzarət edir, kvota bölgüsünə dair qərar qəbul edir;

   Ölkə ərazisində ov və suyun bioloji sərvətləri üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirir, heyvanlar aləminin (o cümlədən balıqların) və bitkilər aləminin (o cümlədən meşələrin) mühafizəsi, onlardan istifadə edilməsi üzrə qaydalar, təlimatlar və digər normativ aktlar hazırlayıb tətbiq edir;

   Ölkənin daxili sularında və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suyun bioloji sərvətlərinin istismarının həcmini və elmi əsaslandırılmış rejimini müəyyən edir;

   Ölkənin daxili sularında və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suyun bioloji sərvətlərinin ovunu və suyun bioloji sərvətlərinin artırılması üzrə işləri tənzimləyir və onların süni yolla artırılmasını təmin edir.

   Təbiətdəki çirklənmə mənbələrinin uçotunu aparır, onların ekoloji zərərlilik dərəcəsini müəyyənləşdirir və ləğv edilməsi üzrə layihələr hazırlayır və həyata keçirir;

   Ətraf mühitə zərərli maddələr atılmasının (axıdılmasının) limitlərini müəyyən edir və ona nəzarəti həyata keçirir.

    Atmosferdə, Xəzər dənizi akvatoriyasında və digər sututarlarında, habelə quruda hidrometeoroloji proseslərin öyrənilməsi və araşdırılması üzrə monitorinq keçirir, regional iqlim dəyişmələrinin və digər qlobal ətraf mühit problemlərinin ölkə əhalisinə və iqtisadiyyatına təsirini araşdırır;

   Sənaye, məişət, toksiki və istehsalat tullantılarının, yabanı və dərman bitkilərinin, fauna növlərinin, texniki xammalın və digər təbii törəmələrin ölkədən kənara aparılması və ölkəyə gətirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydada rəy verir;

   Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin dövlət monitorinq sistemini yaradır, yeraltı su, yerin təki, heyvanlar, bitki aləmi, kəşf edilmiş faydalı qazıntı yataqlarının və ehtiyatlarının uçotunu, dövlət meşə kadastrını və dövlət meşə monitorinqini, o cümlədən aidiyyəti təşkilatlarla birgə ətraf mühitin və təbii sərvətlərin dövlət kadastrını aparır (neft və qazdan başqa);

  Təhlükəli və təbii hidrometeoroloji və digər təbii hadisələrin meydana çıxmasının və inkişafının doğurduğu nəticələr üzrə sistemli müşahidələr təşkil edir və aparır;

   Atmosferdə, yerin təkində, quruda və su hövzələrində çirkləndirici maddələrin yayılması üzrə müşahidələr aparır və təhlil edir;

   Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində baş verən ekoloji prosesləri kompleks şəkildə öyrənir və müvafiq məsələlər üzrə müəssisə və təşkilatların beynəlxalq əməkdaşlıqda iştirakını əlaqələndirir;

  Hidrometeoroloji proseslərə, iqlimə, təbii mühitə antropogen fəaliyyətin təsirini təhlil edir və onun mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tövsiyələr işləyib hazırlayır və s.